Josef Plukovník Prokeš

učitel, písničkář, spisovatel, výtvarník, dramatik a režisér, napravený opilec, vzteklý dědek a legenda

V dětství se chtěl učit hrát na kytaru, ale ta byla tehdy považována za pochybný nástroj kočovníků a trampské lůzy. Chodil proto nerad 7 let do houslí a 4 roky do B trubky. Na ni hrál v dechovce svého učitele Melichara Bočka, který za války jako vězeňský holič holil Julia Fučíka (viz Reportáž psaná na oprátce). Během studií lyžoval i plaval za Univerzitu a zpíval basbaryton v Brněnském akademickém sboru pod taktovkou Lubomíra Mátla.

Byl deset let ve svobodném povolání písničkáře a v rozhlase natáčel i s orchestrem Gustava Broma nebo s rockovou formací Progress Organization. Měl několik výstav svých obrazů a dřevěných skulptur. Na své chalupě a jejím okolí přes tři dekády vytváří Land art. Desítky jeho povídek, recenzí a odborných studií vyšly v Hostu, Tvaru, Literárních novinách i jinde. V současnosti je kmenovým recenzentem obtýdeníku živé literatury TVAR, kde již několik let soustavně kriticky hodnotí novou českou prózu.

Podcast: Ta doba byla tak jiná, že se dnešním mladým nedá vysvětlit, říká Josef Prokeš aka Plukovník

V roce 1998 založil a vede studentské ProFIdivadlo, kde působí jako dramaturg a režisér. Je spoluzakladatelem a řádovým členem Neofeministického sdružení FI MU, zakládajícím členem kulturního občanského sdružení Napříč.cz, členem Obce spisovatelů a Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním. Provozování jeho divadelních her zastupuje divadelní, literární a audiovizuální agentura DILIA.

Je habilitován v oboru dějiny české literatury a jako docent působí na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Nikdy nebyl a není členem žádné politické strany. Není tetovaný. Za svých středoškolských i vysokoškolských studií o prázdninách brigádničil jako dlaždič u Jihomoravských plynáren a jeho dlažbu můžeme dodnes obdivovat třeba na ulicích Bratislavská, Bayerova, nebo Botanická. Od dlaždičských kolegů se tehdy přiučil některým odborným termínům v romštině.


Více ve Wikipedii: Josef Prokeš (spisovatel)
Josef Prokeš ležící
Josef Prokeš smějící
Josef Prokeš plavající
Josef Prokeš tleskající

Knihy

Průhledy do současné české prózy (Čtení o čtení)

Průhledy do současné české prózy

(Čtení o čtení)

Úvodní kapitola má název Čtení o umění krásně číst. Chápe čtení krásné literatury nikoli pouze jako informaci, nýbrž zejména jako osobité postižení estetické funkce textu. Následuje třiatřicet kritických hodnocení současných prozaických publikací. Dále tři autorovy studie, jedna literární, zaměřená na dětský aspekt v české próze ze šedesátých let minulého století, druhá muzikologická, pojednávající o poetice písní Karla Kryla, třetí pak teatrologická o čtvrtstoletí studentského ProFIdivadla na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Závěrečný Apendix už jen přidává do košíku tři švestky z áleje autorova dětství.

Koupit knihu

Na sviňu svět

Na sviňu svět

kniha povídek

Stylově různorodé povídky se odehrávají vesměs v Brně a jejich hrdiny jsou více či méně groteskní figury, které se svéráznými způsoby vyrovnávají se svými životními trably a prohrami. Mezi velice lidskými postavami se občas zcela přirozeně pohybují i čarodějnice nebo andělé, kteří sami nebývají zcela bez chyby. V příbězích není nouze o nahořklý humor a tragikomické situace, povídky se často vzájemně prolínají a doplňují, takže představují tentýž děj z několika různých úhlů pohledu. Přestože některé z nich jsou psány silně sarkastickým stylem a jejich postavy mívají daleko ke kladným hrdinům, celkovým autorovým postojem je velmi laskavý nadhled a pochopení získané životními zkušenostmi.

Stáhnout knihu

Česká folková píseň

Česká folková píseň

naučná kniha

Kniha analyzuje první čtvrtstoletí vývoje české folkové písně. Ze sedmi osobností českého folku autor vybere vždy jednu typickou píseň, která mu slouží jako synekdocha té které poetiky. Současně s tím jde i analýza muzikologická. Publikace postihuje i specifika výstavby písňového textu a jeho přizpůsobení hudební složce i jednorázové vokální recepci. Rovněž poetizaci v estetické výstavbě textu. Dále problematiku komplexní hudební analýzy folkové písně, osobnost písničkáře, psychologii jevištní komunikace, folkovou píseň jako znak, postavení české folkové písně v celku národní kultury.

Sestup do základního tábora

Sestup do základního tábora

román

Autorův románový debut je příběhem učitele Vojtěcha Rypky a vykresluje tíživou atmosféru normalizačního období. Ve třech částech, doplněných prologem a epilogem, zachycuje Prokeš osobní vývoj hlavního hrdiny, který se snaží za každou cenu zůstat v této době poctivým a slušným člověkem. I proto nechává autor ústřední postavu symbolicky klesnout až na dno, v tomto případě vyjádřené jako "sestup do základního tábora," v němž nachází duchovní hodnoty a jistoty, jež nejsou v rozporu s jeho přesvědčením, mají pro něho trvalý význam a jsou nedotčené prospěchářstvím či kariérismem, tedy vlastnostmi pro toto období charakteristickými.

Emodrink z Elsinoru

Emodrink z Elsinoru

divadelní hra

Divadelní hra na motivy Shakespearova Hamleta. V obskurním Night Clubu „Elsinor“ novodobý Hamlet zastává profesi barmana. Místo Ofélie miluje technocouru, namísto Horacia je zde emoboy. Jako otec Hamleta vystupuje tajemný host a oproti původní předloze je navíc přítomen pes. Syžet hry je vystavěn jednak na generačním konfliktu otce a syna, jednak na provokativně pojaté problematice etiky emigrace. Funerální bizarnost s nádechem komična dodává hře svérázně proklamovaná filozofie hnutí Emo.

Kritické reflexe literárního textu

Kritické reflexe literárního textu

S anděly i bez nich na sviňu svět

Svérázná učebnice poetiky, v níž se prolíná literatura s literaturou o literatuře. Prní část knihy obsahuje deset kapitol z literární teorie pro mírně pokročilé čtenáře. Druhá část nabízí k posouzení konkrétní umělecký text, a sice Prokešův povídkový soubor Na sviňu svět. Závěrečná třetí část dokládá na různých kritických reflexích, jak odlišně vnímali předložený textový materiál jednotliví recenzenti. Jejich argumenty zajímavě probleskují do teoretických úvah části úvodní a rozsvěcují tak světélka na druhé straně pomyslného literárně interpretačního tunelu.

Nebýt stádem Hamletů

Nebýt stádem Hamletů

průhledy do českého folku

Písničkářské konfese Vladimíra Merty, Jiřího Dědečka, Vlastimila Třešňáka, Miroslava Janouška a Karla Kryla, společně s koláží jejich kreseb, fotografií a básnických i prozaických textů. Doplněno studiemi o jednotlivých autorech, ediční poznámkou a postskriptem k úmrtí Karla Kryla. Text vnikl z materiálů semináře, konaného 13. října 1993 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Nečítankové dospívání

Nečítankové dospívání

průhledy do adolescence

Průhledy do adolescence perspektivou krásné literatury a psychologie. Generační konflikt, hodnocení méně běžných forem chování, agresivita, slovní a mimoslovní komunikace, pohlavní zneužití, psychické týrání, drogy, incest, xenofobie a rasismus, adolescentní kriminalita. Avšak i přátelství, deník, první lásky, hledání duchovního rozměru lidské existence, radosti učitelů a rodičů dospívajících dětí. Soubor esejů čtivě napsaných záměrně nese svoji kůži na trh, ale právě tenhle psychologický přístup k dospívání a krásné literatuře provokuje čtenáře k formulování vlastních názorů a osobních postojů.

Nečítankové dětství

Nečítankové dětství

průhledy do odvrácené tváře dětství

Průhledy do odvrácené tváře dětství perspektivou krásné literatury a psychologie. Netušené souvislosti, někdy zdánlivě banální, avšak nasvícené z nezvyklého úhlu a navíc esteticky ozvláštněné. Soubor provokativních esejů o problematice dětského světa nabourává zažitou představu o dětství jako krásném bezčasí malin nezralých a kolen rozbitých. Eseje s ukázkami z literárních děl domácích i zahraničních se pohybují na průsečíku estetiky, literární kritiky, pedagogiky a psychologie.

Dětský svět v české próze

Dětský svět

v české próze 60. let XX. Století

Práce se nepokouší o panoramatický obraz imaginárního dětského světa literatury vymezeného období, nýbrž interpretuje pouze texty několika umělecky nejpřesvědčivějších autorů, prozaiků propojených nikoli programově, ale spíše snahou o formulování mnohoznačné individuální estetické výpovědi s dětským aspektem, tedy s akcentováním senzibility, imaginace, bezprostřednosti, hravé fantazie, autentičnosti a specifického pojetí času, prostoru i logiky.

Interpretace uměleckých textů

Interpretace uměleckých textů

učební text

Teoretická část publikace se zabývá vymezením problematiky významových interpretací uměleckých textů, souvislostmi literárního textu, podněty strukturalismu a sémiologie, domácími inspiracemi literárně-vědnými a estetickými, úskalím zkoumání literárního textu jako informace, dominantním a alternativním paradigmatem literární komunikace, mezemi obsahové analýzy a interpretace, rovinami struktury uměleckého textu, jednotící perspektivou díla a přisvojení. Závěrečná část přináší ukázky vlastních autorových interpretací.

15 let studentského divadla

15 let studentského divadla

Fakulty informatiky Masarykovy univerzity

Publikace k patnáctému výročí trvání studentského PROFIDIVADLA na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Jde o knihu celobarevnou, bohatě vypravenou, která na 120 stranách přibližuje zájemcům jednotlivé inscenace i vzpomínky pamětníků.

Tak pište

Tak pište

literární sborník studentů

Literární sborník studentů Prokešovy Laboratoře slovesné tvorby na Fakultě informatiky Mysarykovy univerzity. Studenti si vzájemně konzultovali vlastní texty, sháněli sponzory a tiskárnu, prožili redakční hádání o typografii a ilustracích, včetně gramáže užitého papíru. Předmluva Egon Bondy. V závěrečné části publikace přispěli svým dosud nepublikovaným textem literární profesionálové, třeba Zdeněk Kožmín, Ludvík Kundera, Martin Reiner, Karel Škrabal, Jiří Veselský, Michal Viewegh a další. Slavnostní vernisáž knihy si vzal na starost Ludvík Kundera.

Člověk a počítač

Člověk a počítač

aneb svítání digitální kultury

Kniha vyšla v posledním roce 20. století a pokusila se naznačit souvislosti a přesahy nové digitální kultury. Názvy jednotlivých esejů jsou výmluvné samy o sobě: Nová dimenze času a prostoru aneb lámání milénia i chleba. Komunikace od kouřových signálů k internetu aneb mám tě přečteného jako e-mail. Pane počítač, pojďte si hrát aneb virtuální paci, paci, pacičky. Profesionálové elektronické komunikce aneb komunita samotářů, kteří nejsou nikdy sami. Počítačoví hackeři aneb mezinárodní bratrstvo zmutované kočičí pracky. Televize a počítače versus škola aneb v kulisách stroboskopického spektáklu.

Estetická výstavba české folkové písně

Estetická výstavba české folkové písně

v 60. – 80. letech XX. století

Tato publikace si klade za cíl vyložit vývoj české folkové písně od jejích počátků až po zlomový rok 1989 v dynamičnosti celé její umělecké struktury, všímat si výstavby české folkové písně a proměn její estetické funkce v souvislosti s proměnami funkcí mimoestetických, zabývat se rozmanitostí jejích estetických norem v průřezu synchronním i diachronním, orientovat se v posunech jejích estetických hodnot.

Pod jednou střechou

Pod jednou střechou

fenomén postmoderny v úvahách o českém umění

Sborník odborných textů našich předních teoretiků výtvarného umění uspořádali Josef Prokeš a Petr Nedoma. Předmluva Josef Prokeš. Texty pojednávající v odlišných rovinách a souvislostech o postmodernismu v českém výtvarném umění i architektuře – s přesahem do historie pojmu a naznačením širších konsekvencí filozofických, literárních i pedagogických. Chronologické řazení statí naznačuje vývoj myšlení českých výtvarných kritiků a historiků o fenoménu postmoderny.

Aspoň zavři hubu, když se divíš

Aspoň zavři hubu, když se divíš

audio kniha v autorské interpretaci

Osoby i skutečnosti v uvedených příbězích jsou pravdivé. Autor si nic nevymyslel a ani by si vymyslet nesvedl. Prvního anděla letícího nad Brnem mu kdysi v zahrádce pisárecké hospody „Na střelnici“ ukázal básník Klement Bochořák. Délka osmdesát minut. Zvukový záznam a režie Ondřej S. Nečas, grafický návrh obalu Tomáš Staudek s použitím fotografie Katky Kusé. 2005,Teiresiás, středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity.

Koupit audioknihu

Slečno, budete vystupovat?

Slečno, budete vystupovat?

audio kniha v autorské interpretaci

Tento poslechový titul byl původně určen pro nevidomé studenty Masarykovy univerzity, ale zájem o něj projevil širší okruh posluchačů. Sarkasmus textů podpírá osobitá stylizace s vyhraněnými pointami, v nichž i drsnější jazykové prostředky v autorově podání získávají nečekaně poetický rozměr. Zvukový záznam Dušan Souček, hudba Zdeněk Filipec, grafický návrh obalu Tomáš Staudek. 2006, Teiresiás, středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity.

Koupit audioknihu

Platím utopence, kafe a rum

Platím utopence, kafe a rum

audio kniha v autorské interpretaci

Poetika textu je založena na hovorové češtině i nářečí, na jadrných výrazech, neotřelých metaforách a okouzlující poezii provokujících vulgarismů, přitom je to však poetika zvláštním způsobem křehká, místy až starosvětská (citováno z předmluvy Davida Povolného). Režie a zvukový záznam Dušan Souček, hudba Zdeněk Filipec, fotografie a grafický návrh obalu Tomáš Staudek. Fotografie na bookletu jsou z autorských čtení J.P. v klubu Leitnerova a v Divadle Husa na provázku. 2007, nakladatelství Indies Records.

Koupit audioknihu

Reiner Kunze: Samomluva k druhým

Reiner Kunze: Samomluva k druhým

verše předního soudobého německého básníka vybral a recituje Josef Prokeš

Spisovatel, básník a překladatel Reiner Kunze (narozen 1933) má úzký vztah k naší poezii; do němčiny přebásnil Seiferta, Halase, Holana, Holuba, Šiktance, Mikuláška… a ovšem i Ludvíka Kunderu a Jana Skácela, s nimiž udržoval osobní kontakt. Jeho dílo bylo přeloženo do více než třiceti jazyků. Básně na tomto kompaktním disku přeložili Milena Fucimanová, Ludvík Kundera, Milan Kundera a Jan Skácel. Zvuková režie Bronislav Šmíd, grafický návrh obalu Claus Grettner. 1998, nakladatelství Sursum. Vydáno se svolením autora Reinera Kunzeho a fankfurtského nakladatelství S. Fischer-Verlag.

Koupit audioknihu

Audionahrávky některých povídek

Kompletní audioknihy Na sviňu svět a Samomluva k druhým k dostání na Audiolibrix.

Hudba

Úryvek z jam session v klubu na Křenové. Brno, 15. května 1981

  • saxofon Josef Audes
  • trombon Mojmír Bártek
  • fender piano Miroslav Hanák
  • (kontrabas a bicí další členové orchestru Gustava Broma)
  • recituje Josef Prokeš

Film

Internet

Novinky z Facebooku

Divadlo

Divadelní hry zastupované agenturou DILIA

Pán much

obsazení: 15 mužů, 7 žen (variabilní)

Děj se odehrává v apokalyptické budoucnosti během třetí světové války. Letadlo, které evakuovalo studenty z elitní anglické internátní školy, bylo sestřeleno a zřítilo se na tropický ostrov. Nikdo z dospělých nepřežil. Trosečníci jsou zpočátku z ostrova nadšení a těší se na dobrodružství. Ale slupka civilizace z nich začne zlověstně opadávat. Kmen lovců divokých prasat klesá až na samou hranici divošství. Na samém konci hry zbídačelé děti sice objeví dospělý důstojník, dozvídají se od něj však jen to, že právě skončila třetí světová válka a jejich škola a domov již neexistují.

Původní románová předloha nechává na ostrově ztroskotat pouze malé chlapce ve věku od 6 do 12 let. Pro tuto dramatizaci přidáváme navíc i 7 dívčích postav, aby se bylo na co dívat. Dětský věk postav mírně navyšujeme.

Rychlé šípy na kolenou aneb Dlouhé Bidlo vítězí

žánr: tragikomedie

obsazení: 17 mužů, 8 žen (variabilní, menší role možno zdvojit)

Kultovní jinošský komiks je posunut do trochu zlomyslné bizarnosti. Třeba mravní ponaučení spanilomyslného Mirka Dušína jsou přiznaně i nepřiznaně podfutrována Janem Amosem Komenským, Václavem Havlem a kdoví kým ještě dalším (Zdeňkem Svěrákem například), takže pubertální mentor Dušín působí jako školometské monstrum i karikatura sebe sama v jednom. Ostatní postavy Rychlých šípů jsou na jevišti klukovsky roztomilé, alespoň pro ty, kteří v puberťácích jsou ochotni vůbec něco pozitivního hledat. Za Bratrstvo kočičí pracky od samého začátku boduje svou paskřivě vyčůranou ufňukaností Bohouš. Autor připsal i tříčlenné Sesterstvo králičího ocásku. Ze zarámování naivních komiksových eskapád do politických procesů padesátých let minulého století divákům zatrne (Dlouhé Bidlo v roli prokurátora Urválka). Společným jmenovatelem celého představení je nejspíše jakási divácká melancholie říznutá klovnutím havrana.

Dravci z Kénigu

žánr: komedie

obsazení: 13 mužů, 8 žen (variabilní)

Tři osmdesátiletí dědci v domově důchodců se rozhodnou z hecu založit alternativní hudební formaci, která však kupodivu prorazí a dostane se až na vrchol celosvětové, ba mezigalaktické popularity. Avšak původní aktéři Dravců z Kénigu jsou posléze pro vysoké stáří uměle hibernováni a hrají místo nich roboti, takže velký byznys s jejich hudbou i jejich logotypem pokračuje dál. Původně rozverná groteska se tím láme do tristního tázání po etice uměleckého i materiálního úspěchu a po důstojnosti stáří člověka. Celá hra je navíc ozvláštněna bizarním „divadlem na divadle“, jak se vyjeví až v samém závěru.

Emodrink z Elsinoru

obsazení: 3 – 4 muži, 2 – 3 ženy, pes (kterého hraje člověk)

Divadelní hra o 6 obrazech na motivy Shakespearova Hamleta v překladu E. A. Saudka. V obskurním Night Clubu „Elsinor“ Hamlet zastává profesi barmana. Místo Ofélie miluje technocouru, namísto Horacia je zde emoboy. Jako otec Hamleta vystupuje tajemný host a oproti původní předloze je navíc přítomen pes. Syžet hry je vystavěn jednak na generačním konfliktu otce a syna, jednak na provokativně pojaté problematice etiky emigrace. Funerální bizarnost s nádechem komična dodává hře svérázně proklamovaná filozofie hnutí Emo.

Výtvarno

obrázci a paňáci

Klášter v horách

Klášter v horách

lípa, 1998

72 x 45

Když v Brně prší (diptych)

Když v Brně prší (diptych)

olej na plátně, 1989

35 x 30

Když v Brně prší (diptych)

Když v Brně prší (diptych)

olej na plátně, 1989

35 x 30

V cetkách se rozhostilo ticho a ptáci splétají cůpky

V cetkách se rozhostilo ticho a ptáci splétají cůpky

olej na plátně, 1989

35 x 30

Kytice pro Ofelii (z cyklu Opony)

Kytice pro Ofelii (z cyklu Opony)

olej na plátně, 1990

55 x 55

Pokorná krajina

Pokorná krajina

olej na plátně, 1991

38 x 46

Moravská krajina

Moravská krajina

ořech, 1991

23 x 40

Dramatická krajina

Dramatická krajina

olej na plátně, 1991

50 x 30

Ryšaví koně vyjíždějí z vrat

Ryšaví koně vyjíždějí z vrat

olej na plátně, 1991

43 x 40

Kokrhá pes

Kokrhá pes

olej na plátně, 1991

24 x 24

V noci, když se rozsvěcuje obilí

V noci, když se rozsvěcuje obilí

olej na plátně, 1991

24 x 24

Vydech jsem modrý kouř a modrý kouř se nese do vašich Pisárek. Myslím si, že jsem v lese.

Vydech jsem modrý kouř a modrý kouř se nese do vašich Pisárek. Myslím si, že jsem v lese.

olej na plátně, 1992

23 x 23

Zdaleka hvízdá vlak, zdaleka hvízdá dálka, stříbrné krůpěje ťukají do oken.

Zdaleka hvízdá vlak, zdaleka hvízdá dálka, stříbrné krůpěje ťukají do oken.

olej na plátně, 1992

23 x 23

Nad mapou Vysočiny

Nad mapou Vysočiny

jilm, 1992

56 x 40

Pohádkový dům víly Dášenky

Pohádkový dům víly Dášenky

olej na plátně, 1992

23 x 23

While my guitar gently weeps

While my guitar gently weeps

jilm, 1993

73 x 45

Yesterday

Yesterday

jilm, 1993

65 x 50

Jezero moudrých lišek

Jezero moudrých lišek

olej na plátně, 1995

58 x 78

Král Ječmínek

Král Ječmínek

lípa, 1997

48 x 16

Vdova s přelivem

Vdova s přelivem

lípa, 1997

55 x 10

Model nové univerzitní knihovny v Brně

Model nové univerzitní knihovny v Brně

lípa, 1997

38 x 23

Karel Hynek Mácha

Karel Hynek Mácha

lípa, 1997

82 x 34

Ladnička ticha

Ladnička ticha

lípa, 1997

48 x 16

Oficírka (Lampasácký diptych) Zástupkyně velitele pro věci politické aneb pocta absolventkám VUMLu

Oficírka (Lampasácký diptych) Zástupkyně velitele pro věci politické aneb pocta absolventkám VUMLu

ořech, mosaz, 1998

54 x 34

Vesnický slunovrat

Vesnický slunovrat

lípa, 1999

55 x 55

Zátiší s fajfkami

Zátiší s fajfkami

lípa, kůže, mosaz, 1999

43 x 11, 50 x 9

Ruchadlo bratranců Veverkových

Ruchadlo bratranců Veverkových

železo

60 x 22

Citadela v Litovanech

Citadela v Litovanech

lípa, 2003

117 x 33

Vidlácké zátiší (aneb okresní přebor s kachničkou)

Vidlácké zátiší (aneb okresní přebor s kachničkou)

instalace, 2006

Zvoník u Matky Boží

Zvoník u Matky Boží

lípa, 2006

134 x 67

Se džbánem na maliny (pomník uštknuté)

Se džbánem na maliny (pomník uštknuté)

líska, keramika, 2008

172 x 86

Všední den

Všední den

tempera na sololitu, 2009

60 x 40

Šimordovské dopoledne

Šimordovské dopoledne

olej na sololitu, 2013

38 x 29

Šimordovské odpoledne

Šimordovské odpoledne

olej na sololitu, 2013

37 x 26

Nostalgie podzimu

Nostalgie podzimu

tempera na sololitu, 2013

42 x 31

Svatební košile

Svatební košile

tempera na sololitu, 2013

39 x 31

Krajina snů a vzpomínek

Krajina snů a vzpomínek

tempera na sololitu, 2013

28 x 54

Vinnetou před dopadem meteoritu

Vinnetou před dopadem meteoritu

zavěšená hrouda zlata 105 x 80

jilm 122 x 40, 2014

Památník lidské blbosti

Památník lidské blbosti

pozlacené železo, 2015

97 x 26

Vzpomínka na Split

Vzpomínka na Split

tempera na sololitu, 2016

25 x 25

Rozverný automobil

Rozverný automobil

tempera na sololitu, 2016

25 x 25

Vzpomínka na Třeboň

Vzpomínka na Třeboň

tempera na sololitu, 2016

25 x 25

Ivan vyskočil do modra

Ivan vyskočil do modra

tempera na sololitu, 2016

40 x 40

Výhled z Nautila

Výhled z Nautila

akryl na sololitu, 2016

31 x 41

Plachetnice Zuzanka v bikinách

Plachetnice Zuzanka v bikinách

tempera na sololitu, 2017

40 x 30

Plachetnice Zuzanka v bikinách

Modrá procházka urnovým hájem

lípa a bronz, 2022

96 a 120 cm

Zátiší k vysmrkání

Zátiší k vysmrkání

nedatováno

bezrozměrná všehochuť do kontejneru