VV026 Laboratoř slovesné tvorby

1/1, 2 kr. (plus ukončení), jarní semestr

Hlavní cíle kurzu jsou: probudit kreativitu studentů prostřednictvím vlastní umělecké tvorby v oblasti slovesné, ale i v oblastech jiných tvůrčích aktivit; vzbudit zájem o aktivní a nekonzumní přístup k životu jak u sebe, tak rovněž u druhých lidí. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit smysl umělecké tvorby; vytvořit vlastní umělecké dílo v oblasti slovesné; interpretovat současnou uměleckou tvorbu.

Osnova

 • Smysl psaní, katarze, grafomanie
 • O čem psát? Brainstorming
 • Přístup kreativní, eklektický, kompilační
 • Odstraňování blokád
 • Výběr tématu, sběr informací, studium a empatie, stimulace k psaní, sběr a třídění materiálu
 • Tvorba plánu, osnovy, koncepce
 • Neliterární texty
 • Automatické psaní
 • Nácvik tvorby metafor
 • Inspirace vědou, literaturou, obrazem, hudbou, architekturou
 • Deník a jeho variace
 • Koláž z vlastních i cizích textů
 • Kolektivní psaní
 • Změna perspektivy, změna slovesného času
 • Volba a změny žánru
 • Variace, imitace, parodie
 • Krádeže textu
 • Prvopis a pravopis
 • Jazykové hry a reprodukční cvičení
 • Výtvarná a scénická prezentace
 • Redigování textu, kompoziční a stylistické úpravy, korektura, anotace, informace o autorovi
 • Autorské čtení
 • Kritické zhodnocení, recenze, polemika, etika kritiky
 • Copyright
 • Vernisáž a křest knihy
 • Prezentace textu v Internetu
 • Při kolokviu účastníci odevzdají soubor textů vytvořených během semestru

VV027 Kultura postmoderny

1/1, 2 kr. (plus ukončení), jarní semestr

Hlavní cíle kurzu jsou: orientace studentů v postmoderní kultuře. Vychází z filozofických a kulturně-historických souvislostí našich i zahraničních a skrze nová umění a multimediální výrazové prostředky dochází ke kritice konzumního pojetí života, k pochopení patologie rasismu a xenofobie. Součástí předmětu je sledování aktuálního kulturního dění. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit kulturu postmoderny; interpretovat současou uměleckou tvorbu.

Osnova

 • Zákonitosti vývoje slohů v kulturní společenské epoše
 • Moderna a modernizace
 • Kulturní outsideři versus oficiální produkce
 • O povaze naší kultury
 • Psychologické základy kultury
 • Postmoderna jako sebekritika moderny
 • Filozofická východiska postmoderní kultury
 • Kýč a konzumní kultura
 • Postmoderna v literatuře, hudbě, výtvarném umění, architektuře a pop kultuře
 • Vidění jako zmocňování se světa - ztráta gnoseologického konceptu, interakční chápání našeho postavení ve světě, ofenzivní podstata vizuálního vnímání, funkcionalita znaku, funkcionalita jazyka, jazyk médií, sociální hodnota virtuální reality, svět vizuálních znaků, nový koncept reality
 • Alternativní a nová kultura
 • Underground, videoklipy, reklama zjevná i skrytá, interdisciplinární tvorba, splývání uměleckých druhů
 • Nová umění a multimediální výrazové prostředky
 • Osobnost člověka v době postmoderní
 • Feminismus a sexual harassment
 • Patologie životní zdatnosti, rasismus a xenofobie, mýtus supermanů a androgynů
 • Imagologie kultury aneb nutné minimum pro High Society
 • Brevíř kulturního kutila
 • Součástí semináře bude sledování aktuálního kulturního dění

VV040 Divadelní hra

0/2, 2 kr. (plus ukončení), jarní semestr

Hlavní cíle kurzu jsou: Nastudování a realizace studentského divadelního představení, jehož premiéra proběhne v rámci Dies Academicus Brunensis. Na konci tohoto kurzu bude student schopen vytvořit divadelní roli; porozumět a vysvětlit trendy soudobého divadla.

Osnova

 • Během semestru bude nastudováno studentské divadelní představení, jehož premiéra proběhne v rámci Dies Academicus Brunensis v polovině května na FI MU a derniéra následující týden v univerzitním kině Scala
 • Zkoušky jsou vždy ve středu od 18 hodin v posluchárně D1, rovněž některý víkend bude třeba vyčlenit pro vyladění a generální zkoušku (bude upřesněno vždy podle konkrétních potřeb)
 • Na začátku semestru se uskuteční konkurz z přihlášených studentů tak, aby role mohly být případně přeobsazeny
 • Ti zájemci o předmět, kterí neuspějí v konkurzu na herce, se podle potřeby mohou začlenit do realizačního týmu představení (hudba, zvuk, projekce, stavba scény, rekvizity, inspicie atd.)
 • Předmět je přístupný celé MU, pro zápis je nutný souhlas učitele, který bude udělen na základě výsledků konkurzu

www.profidivadlo.cz
Informace o předmětu v IS MU

VB023 Folková hudba

1/1, 2 kr. (plus ukončení), podzimní semestr

Hlavní cíle kurzu jsou: základní znalosti o vzniku, vývoji a poetice žánru moderní folkové písně ve světě i u nás (doma se kurz zaměří zejména na období 60. - 80. let minulého století); nabídnout studentům informatiky protiváhu k jejich odborným předmětům a přivést je k vlastnímu aktivnímu přístupu ke kulturnímu i společenskému dění. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit vývoj a poetiku žánru moderní folkové písně ve světě i u nás; interpretovat soudobou folkovou píseň.

Osnova

 • Vznik, vývoj a poetika žánru Contemporary Urban Adult Music, jeho současnost i budoucnost ve vztahu k ostatním hudebním žánrům.
 • Zpívající básníci a zhudebněná poezie. Woody Guthrie, Pet Seeger, Bob Dylan, Paul Simon, Jacques Brel, Donovan, Joan Baez, Leonard Cohen, Joni Mitchell, Bulat Okudžava, Vladimír Vysockij, Karel Kryl, Vladimír Merta, Jaroslav Hutka, Vlastimil Třešňák, Jaromír Nohavica, Karel Plíhal, Slávek Janoušek...
 • Domácí inspirační kořeny české folkové písně
 • Včlenění lidové písně do českého folku
 • Kontexty české folkové písně: specifika výstavby textu; textové varianty; přizpůsobení textu hudební složce a jednorázové vokální recepci; poetizace v estetické výstavbě textů; osobnost folkového písničkáře; výstavba písně a kýč; postavení české folkové písně v celku národní kultury
 • Vlastní písničkářská tvorba studentů, výstavba textu, harmonizace, kytara a další doprovodné nástroje, vedení dvojhlasu, zhudebnění básnických textů.
 • Psychologie posluchače
 • Počítačová hudba
 • Autorská práva
 • Znalost hry na nějaký hudební nástroj je vítána, avšak není nutná.

Učební text
Informace o předmětu v IS MU

VV024 Interpretace textů

1/1, 2 kr. (plus ukončení), podzimní semestr

Hlavní cíle kurzu jsou: osobitě navázat na "Základy odborného stylu" tím, že při interpretaci textů akcentujeme jejich estetickou funkci; interpretační východiska a teoretické reflexe literárního textu; podněty strukturalismu a sémiologie; domácí inspirace literárně-vědné a estetické; zkoumání textu jako informace; orientace v dominantních a alternativních paradigmatech literární komunikace; vědomí mezí obsahové analýzy a interpretace; aspekty literární komunikace; autor a adresát v komunikační perspektivě textu; roviny struktury textu a jednotící perspektivy výpovědi; tzv. přisvojení. Po teoretické části studenti aplikují nabyté vědomosti při vlastních interpretacích zvoleného textu.

Osnova

 • Souvislosti literárního textu, úskalí jeho zkoumání jako informace
 • Dominantní a alternativní paradigma literární komunikace, meze obsahové analýzy a interpretace
 • Autor a adresát v komunikační perspektivě literatury
 • Roviny struktury uměleckého textu
 • Jednotící perspektiva díla a přisvojení
 • Jak číst text, jak jej vnímat a hodnotit
 • Klimakterium české poezie, antikvariát metafor
 • Průvodce světem i zásvětím české prózy. Polepšovna žánrů
 • Televize versus literatura. Zfilmované literární předlohy.
 • Forma eseje, fejetonu, kurzívy, povídky, novely
 • Kompozice románu, výstavba dialogu
 • Polemika psaná i verbální. Referát. Resumé. Klíčová slova
 • Taktika úspěchu na vědeckých konferencích. Citát jako součást literárněvědné strategie.
 • Jak psát odbornou práci. Získávání vědeckých grantů a jejich optimální využití.

VV028 Psychologie v informatice

1/1, 2 kr. (plus ukončení), podzimní semestr

Hlavní cíle kurzu jsou: základní znalosti v oblasti psychologických aspektů vlivu nových informačních technologií na osobnost člověka; psychologie elektronické komunikace; problematika psychologických aspektů počítačových her; osobnost profesionálů komunikačních technologií; vliv počítačů na edukaci v nové informační době. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit psychologické aspekty vlivu informačních technologií na psychiku člověka; na základě nabytých znalostí pochopit i nové psychologické problémy, které vyvstanou s nástupem nových technologií.

Osnova

 • Třetí civilizační vlna a její důsledky
 • Mýtus počítače, počítačový pohled na svět
 • Psychologie mezilidské komunikace
 • Fenomén elektronické komunikace a její vliv na psychologii komunikace
 • Počítačové hry z hlediska psychologie
 • Počítačoví hackeři
 • Televize a počítače versus škola
 • Transakční analýza
 • Teorie rolí
 • Vědomí a stavy změněného vědomí
 • Imaginativní myšlení, myšlení v činnosti -- řešení problému
 • Agrese jako emoční reakce
 • Osobnost a individualita, měření duševních schopností
 • Stres a jeho zvládání
 • Psychopatologie a metody terapie
 • Možnosti využití počítačových her k rehabilitaci
 • Péče o duševní zdraví
 • Sociální interakce a vliv -- přítomnost druhých, interpersonální vliv, skupinové rozhodování
 • Vztah mezi lidmi a stroji
 • Sociální vztahy v pracovním týmu, komunikační dovednosti
 • Verbální a nonverbální komunikace na pracovišti
 • Asertivita, třídění informací, obrana proti manipulaci, asertivní kritika, podvody a komunikace
 • Řešení konfliktů a problémových situací
 • Taktika vedení konkursů na vedoucí místa
 • Aktivní sociální učení